เกี่ยวกับ พัน.ปจว.

ความเป็นมากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เริ่มเข้ามามีบทบบาทในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ทวีความสำคัญขึ้นตามลำดับ กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้การปฏิบัติการจิตวิทยาจึงได้จัดตั้ง ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาขึ้นเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2506

จัดตั้ง 9 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2509

ได้ปรับโอนการบังคับบัญชาไว้กับ กรมรบพิเศษที่ 1 (พลร่มป่าหวาย) ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2509

จัดตั้งกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาประกอบด้วย 18 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2513

ได้รับการจัดตั้งเป็นกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วย

- กองร้อยกองบังคับการ

- กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

- กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2522

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

จัดตั้งกองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา และ 4 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (กองทัพภาค) ปัจจุบันกองทัพบกออกคำสั่ง ให้กลับมาขึ้นการบังคับบัญชากับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2544

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2536

กองทัพบกออกคำสั่งบรรจุมอบ ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของกรมรบพิเศษที่ 2

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2544

โดยมี่ที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยเดียวในกองทัพบก ที่ดำเนินการด้านการ ปฏิบัติการจิตวิทยาโดยตรงเป็นการปฏิบัติทั้งในด้าน ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ โดยมีที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระรายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยแรกในกองทัพบกที่ดำเนินงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาโดยตรง ทั้งด้านยุทธศาสตร์ ยุทธการและยุทธวิธี โดยมีภารกิจคือการปฏิบัติการจิตวิทยา สนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ การรบ และมาตราการความมั่นคงภายใน

หน้าที่และภารกิจ

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนสงครามกองโจร

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการบ่อนทำลาย

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนกําหนดการปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการต่อต้านและตอบโต้การก่อการ้าย

การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือประชาชน

การปฏิบัติการจิตวิทยา

“กิจกรรมทางจิตวิทยา และสงครามจิตวิทยา ตลอดจนปฏิบัติการต่างๆ  ในทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และอุดมการณ์ตามที่ได้วางไว้แล้ว  โดยมีจุดม่งหมายเพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่ออารมณ์ ท่าที ทัศนคติ  ความคิด  ความเชื่อ  และพฤติกรรมของเป้าหมาย(ฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลาง และฝ่ายเรา)  ซึ่งจะเกื้อกูลให้ฝ่ายเราบรรลุวัตถุประสงค์แห่งชาติได้”

สัญลักษณ์ประจำ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

 

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ 15000

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 036-411618/036-413380 ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์

 

- ต่อ 36851 บก.พัน.ปจว.

- ต่อ 36815 ฝ่ายกำลังพล

- ต่อ 36812 ฝ่ายการข่าว

- ต่อ 36813 ฝ่ายการยุทธการและการฝึก

- ต่อ 36814 ฝ่ายการส่งกำลังบำรุง

ติดต่อราชการ

ที่ตั้ง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-411618 จันทร์-ศุกร์ ในวันและเวลาราชการ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

 PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.