ความเป็นมาของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ประวัติวามเป็นมา

กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาขึ้นครั้งแรก จากการตั้งเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และได้ขยายขีดความ สามารถจนกระทั่งเป็น กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาในปัจจุบัน

 

11 กรกฎาคม 2506 จัดตั้ง 9 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพมหานคร

 

1 มกราคม 2509 โอนการบังคับบัญชาไว้กับ กองรบพิเศษที่ 1 (พลร่มป่าหวาย) ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

27 มิถุนายน 2509 จัดตั้งกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาประกอบด้วย18ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

 

7 พฤษภาคม 2513 จัดตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ประกอบด้วยกองร้อยกองบังคับการ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา และกองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

 

10 มกราคม 2522 ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของหน่วย

 

2 กุมภาพันธ์ 2522 จัดตั้งกองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา และ 4 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (กองทัพภาค) ปัจจุบันกองทัพบกออกคำสั่ง ให้กลับมาขึ้นการบังคับบัญชากับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2544

 

17 มีนาคม 2536 กองทัพบกออกคำสั่งบรรจุมอบ ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

30 กรกฎาคม 2544 กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของกรมรบพิเศษที่ 2 ซึ่งทำการมอบการบังคับบัญชา

 

เมื่อ 31 ตุลาคม 2544 โดยมี่ที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี

ซึ่งเป็นหน่วยเดียวในกองทัพบก ที่ดำเนินการด้านการ ปฏิบัติการจิตวิทยาโดยตรงเป็นการปฏิบัติทั้งในด้านยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี

 

1 ตุลาคม 2556 กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

 

 

ภารกิจของหน่วย

หน้าที่และภารกิจของ พัน.ปจว.

 • การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนสงครามนอกแบบ
 • การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ กลาวทั่วไป
 • การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ
 • การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพิเศษ  การปฏิบัติภารกิจโดยตรง การต่อสู้การก่อการร้าย

ตราสัญลักษณ์

ประจำกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หน่วยขึ้นตรง

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

 • กองร้อยกองบังคับการ
 • กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา
 • กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา
 • กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา
 • กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1
 • กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2
 • กองร้อยปฏิบัติการจิตวทยาที่ 3
 • กองร้อยปฏิบัติการจิตวทยาที่ 4

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Psychological Operations Battalion

    มุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นนักปฏิบัติการจิตวิทยามืออาชีพที่เปี่ยมด้วย ความรู้ความสามารถวินัยและคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาหนึ่งเดียวในกองทัพบก

Information

ข้อมูลติดต่อ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

036-413380 วันและเวลาราชการ

หน่วยงานขึ้นตรงและภายนอก

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

โรงเรียนสงครามพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กองบัญชาการกองทัพบก

Web Desigh By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Copyright © 2009 - 2018. All rights reserved. Psychological Operations Battalion  I  THAIPSYOP.COM