เผยแพร่เมื่อ 22 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมปลูกต้นไม้

ผบ.พัน.ปจว.นำกำลังพลทำกิจกรรมปลู้กต้นไม้ เพิ่มป่า ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ ห้วงพระบรมราชาภิเษก

<< ย้อนกลับ >>