พันโท นันทภพ ไชยสงค์

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

  • หลักสูตรส่งทางกำลังอากาศ รุ่นที่ ๒๒๙ โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ
  • หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ ๗๘ โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ
  • หลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง รุ่นที่ ๒/๕๐ โรงเรียนสงครามพิเศษศุนย์สงครามพิเศษ
  • หลักสูตรผู้ควบคุมการกระโดดร่ม ๔๕ โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ
  • การปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ ๔๕ โรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ
  • หลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่  ๑๙ โรงเรียนกิจการพลรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  • หลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๑๑๗ โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ
  • หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๑๑๗ โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ
  • หลักสูตรประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุด ๙๐  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

การศึกษา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ในการพัฒนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

"มุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นนักปฏิบัติการจิตวิทยามืออาชีพที่เปี่ยมด้วย ความรู้ ความสามารถ วินัย และคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาหนึ่งเดียวในกองทัพบก"

 

คติของ พัน.ปจว.รุ่นใหม่

“SMART     STRONG     SMILE”

SMART     รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้

STRONG   มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สามารถผ่านเกณฑ์ทดสอบ นสศ.

SMILE       เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักการทหารมวลชนและอื่น ๆ

ทำเนียบอดีตผู้บังคับกองพัน

๑๒ มีนาคม ๒๕๒๓

ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๒๖

พ.ท.ธงชัย โพธิ์พูลสินธ

พ.ท.อาจศึก สุวรรณธาดา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ถึง

 ๒ ตุลาคม ๒๕๓๙

๒ ตุลาคม ๒๕๒๖

ถึง ๒๓ เมษายน ๒๕๓๐

พ.ท.ชัยสิทธิ์ ธีรธำรง

พ.ท.สุทธิศักดิ์ พูลเอี่ยม

๒ ตุลาคม ๒๕๓๙

ถึง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑

พ.ท.จำรูญ ทุนเจริญ

๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๓

ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙

พ.ท.อัศวิน อิทธิ

พ.ท.รำพึง แสนพยุหะ

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙

ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๓

๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

ถึง ๙ มีนาคม ๒๕๓๔

พ.ท.สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม

๙ มีนาคม ๒๕๓๔ ถึง

๒๓ พฤษภายน ๒๕๓๘

พ.ท.กอบชัย นพพลับ

๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

ถึง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

พ.ท.กอสิน กัมปนยุทธ์

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

พ.ท.สมบัติ คุณยศยิ่ง

๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔

ถึง ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗

พ.ท.เริงฤทธิ์ เฉลยฤกษ์

 ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ถึง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒๓ เมษายน ๒๕๓๐ ถึง

๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

พ.ท.วีรศักดิ์ ปานเจริญ

พ.ท.เชษฐา ตรงดี

 ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๑

ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔

พ.ท.อุตสาหะ แก้วกิริยา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ถึง ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

พ.ท. นาทกาญจน์ วงศ์ทแกล้ว

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ถึง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

พ.ท.ชัยภัทร หริกุล

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ถึง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Psychological Operations Battalion

    มุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นนักปฏิบัติการจิตวิทยามืออาชีพที่เปี่ยมด้วย ความรู้ความสามารถวินัยและคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาหนึ่งเดียวในกองทัพบก

Information

ข้อมูลติดต่อ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

036-413380 วันและเวลาราชการ

หน่วยงานขึ้นตรงและภายนอก

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

โรงเรียนสงครามพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กองบัญชาการกองทัพบก

Web Desigh By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Copyright © 2009 - 2018. All rights reserved. Psychological Operations Battalion  I  THAIPSYOP.COM