ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

กำลังพล พัน.ปจว. สวนสนามอำลา ผบ.ทบ.

กำลังพล พัน.ปจว. และหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทำการสวนสนามอำลา ผู้บัญชาการทหารบก ที่จะเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายน 2561

ข่าวสารหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

รับสมัครทหารกองหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 อัตรา

ประกาศ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 อัตรา

ข่าวสารการรับสมัครสอบตำแหน่งงานราชการ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

รับสมัครทหารกองหนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 อัตรา

ประกาศ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 อัตรา

วิสัยทัศน์

 

ในการพัฒนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

   มุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นนักปฏิบัติการจิตวิทยามืออาชีพ

      ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ วินัย และคุณธรรม เป็น

        ที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ

            ศักดิ์ศรี ของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาหนึ่งเดียวในกองทัพบก

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

พันโท นันทภพ ใชยสงค์

คติพจน์ นักปฏิบัติการจิตวิทยารุ่นใหม่

smart

รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้

strong

มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สามารถผ่านเกณฑ์ทดสอบ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

smile

เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักการทหารมวลชนและอื่น ๆ

psyop photo gallery

คลังภาพกิจกรรม กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

14 กันยายน 2561

กำลังพลกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ทำการสวนสนามร่วมกับหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำลา ผู้บัญชาการทหารบก ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้

ดูภาพกิจกรรม กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ย้อนหลัง

หน่วยขึ้นตรง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองร้อยกองบังคับการ

ประกอบด้วย 5 ชุดชำนาญพื้นที่ที่เป็นชุดปฏิบัติการหลักแต่ละชุดประกอบด้วยกำลังพล 5 นาย การปฏิบัติงานของชุดชำนาญพื้นที่จะกระทำทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสวงหาข่าวสาร นำมาวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติด้านจิตวิทยา โดยกระทำทั่งก่อนระหว่าง และหลังการปฏิบัติ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งในลักษณะปิดลับและเปิดเผย

กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

มีหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่นใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารพิมพ์อื่นๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ตีธง และเครื่องพิมพ์ออฟเซท ผลิตสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยการตัดต่อเทปออกอากาศ และการจัดรายการวิทยุเพื่อการรณรงค์การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

มีชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นชุดปฏิบัติการหลักรวมทั้งสิ้น 40 ชุด โดยแต่ละชุดมีกำลังพล 6 นายปฏิบัติการด้วยการพบปะสนทนาช่วยเหลือประชาชน และการฉายวีดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว

กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา

มีหน้าที่รณรงค์ทางจิตวิทยาโดยใช้ดนตรีและการแสดงเป็นสื่อ โดยในแต่ละหมวดรณรงค์จะมีการแสดงสลับ การประชาสัมพันธ์หน้าเวที ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยเหนือ และสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ ให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.02.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.