เรียนรู้

คุณลักษณะนักรบพิเศษ

คุณลักษณะทางขีดความสามารถของนักรบพิเศษ 5 ประการ คือ

1. เป็นนักรบที่ดี

มีลักษณะความเป็นผู้นำทางทหาร มีอุดมการณ์สูงส่งยิงปืนแม่นยำ วินัยเยี่ยม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจห้าวหาญอดทน อดกลั้น กล้าหาญ เสียสละ มีทักษะและสามารถทำการรบได้ทุกสภาพภูมิประเทศ ทุกสภาพภูมิอากาศ และปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จโดยไม่ย้อท้อ

 

2.. เป็นนักปฏิบัติการข่าวที่ดี

มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการข่าวทุก ๆ ด้านทั้งข่าวเปิดและข่าวลับ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข่าว การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ และต้องมีจิตสำนึกในการต่อต้านข่าวกรอง อยู่เสมอ

 

3. เป็นฝ่ายอำนวยการที่ดี

มีความสามารถในการวางแผน และให้ข้อเสนอแนะกับผู้บังคับบัญชารวมทั้งกำลังตัวแทน ชป.ควบคุมใช้งาน สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำกำลังต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาร่วมกัน ในการ ปฏิบัติงานร่วมก้น ในการปฏิบัติงานร่วมก้บ ทภ.และ กกล. ป้องกันชายแดน จะต้องเป็นฝ่ายกิจการพิเศษเพื่อเสนอแนะการใช้หน่วยรบพิเศษอย่างเหมาะสม ให้เป็นไปตามคุณลักษณะขีดความสามารถของหน่วย

 

4. เป็นครูที่ดี

มีควมารอบรู้่ มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติการรบได้้จริง รวมทั้งสามาถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ทั้งในเรื่องยุทธวิธี และความเชี่ยวชาญเฉพาะหน้าที่  ที่ตนเองรับผิดชอบ ให้กับกำลังรบตามแบบ กำลังกึ่งทหาร และกำลังประชาชนได้

 

5. เป็นนักจัดตั้งที่ดี

มีความเป็นนักจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ นักปลุกะดมมืออาชีพคือ ทำให้เขาเชื่อทำให้เขาชอบ แล้วเขาจะช่วย จะต้องแนะนำให้เขาคิดเหมือนอย่างที่เราคิด ให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เราอยากให้ปฏิบัติ จะต้องมีอิทธิพลเหนือจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้กาจัดตั้งบรรลุไปสู่การใช้งานตามแผนงาน / โครงการที่่กำหนด

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนั้น โดยปกติก็จะเปิดรับสมัครประมาณรุ่นละ 100 คน ในห้วงเดือนตุลาคมของแต่ละปี และเข้าทำการฝึกอบรมระเบียบวินัย ทำนียมทหาร วิชาทางการทหารเบื่องต้น และเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งที่จะฝึกศึกษาหลักสูตรอืนๆต่อไป โดยจะทำการฝึกที่โรงเรียนสงครามพิเศษเป็นเวลา 8 สัปดาห์

เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรบังคับที่กำหนดให้หน่วยรบพิเษทุกคนต้องสำเร็จการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 5 สัปดาห์ แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น การฝึกภาคพื้นดิน และการกระโดดร่มจริงจากอากาศยาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายปีกพลร่มไหมดิ้นสีทอง

นักรบพิเศษ

หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตรปรับพื้นฐาน

หลักสูตรส่งทางอากาศ

หลักสูตรการรบแบบจู่โจม

หลักสูตรบังคับของรบพิเศษ เป็นหลักสูตรผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กในการปฏิบัติภารกิจ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 10 สัปดาห์ โดยปกติจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 เฟสด้วยกันคือ ภาคที่ตั้ง ภาคป่าภูเขา และทเลที่ลุ่ม เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายจู่โจม หัวเสือคาบดาบ

basic traning

หลักสูตรปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่

airborne

หลักสูตรส่งทางอากาศ

ranger

หลักสูตรการรบแบบจู่โจม

ที่ตั้ง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-411618 จันทร์-ศุกร์ ในวันและเวลาราชการ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

 PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.

ranger

หลักสูตรการรบแบบจู่โจม

airborne

หลักสูตรส่งทางอากาศ

basic traning

หลักสูตรปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่