(Info Graphic)แบ่งปันความรู้ข่าวสาร

หลักสูตรพื้นฐานของหน่วยทหารรบพิเศษ

หลักสูตรพื้นฐานบังคับที่นักรบพิเศษทุกนายต้องฝึกศึกษาเข้าเรียน

RANGER

AIRBORNE

BASIC TRANING

หลักสูตรการรบแบบจู่โจม

หลักสูตรส่งกำลังทางอากาศ

หลักสูตรปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่

หลักสูตรบังคับของรบพิเศษ เป็นหลักสูตรผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กในการปฏิบัติภารกิจ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 10 สัปดาห์ โดยปกติจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 เฟสด้วยกันคือ ภาคที่ตั้ง ภาคป่าภูเขา และทเลที่ลุ่ม เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายจู่โจม หัวเสือคาบดาบ

เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรบังคับที่กำหนดให้หน่วยรบพิเษทุกคนต้องสำเร็จการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 5 สัปดาห์ แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น การฝึกภาคพื้นดิน และการกระโดดร่มจริงจากอากาศยาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายปีกพลร่มไหมดิ้นสีทอง

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนั้น โดยปกติก็จะเปิดรับสมัครประมาณรุ่นละ 100 คน ในห้วงเดือนตุลาคมของแต่ละปี โรงเรียนสงครามพิเศษก็ได้รับมอบภารกิจสำคัญในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานให้มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คุณลักษณะขีดความสามารถของนักรบพิเศษ ๕ ประการ คือ

๑.เป็นนักรบที่ดี

๒.เป็นนักปฏิบัติการข่าวที่ดี

๓.เป็นฝ่ายอำนวยการที่ดี

๔.เป็นครูที่ดี

๕.เป็นนักจัดตั้งที่ดี

มีลักษณะความเป็นผู้นำทางทหาร มีอุดมการณ์สูงส่งยิงปืนแม่นยำ วินัยเยี่ยม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจห้าวหาญอดทน อดกลั้น กล้าหาญ เสียสละ มีทักษะและสามารถทำการรบได้ทุกสภาพภูมิประเทศ ทุกสภาพภูมิอากาศ และปฏิบัติหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จโดยไม่ย้อท้อ

มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการข่าวทุก ๆ ด้านทั้งข่าวเปิดและข่าวลับ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข่าว การวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ และต้องมีจิตสำนึกในการต่อต้านข่าวกรอง อยู่เสมอ

มีความสามารถในการวางแผน และให้ข้อเสนอแนะกับผู้บังคับบัญชารวมทั้งกำลังตัวแทน ชป.ควบคุมใช้งาน สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำกำลังต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาร่วมกัน ในการ ปฏิบัติงานร่วมก้น ในการปฏิบัติงานร่วมก้บ ทภ.และ กกล. ป้องกันชายแดน จะต้องเป็นฝ่ายกิจการพิเศษเพื่อเสนอแนะการใช้หน่วยรบพิเศษอย่างเหมาะสม ให้เป็นไปตามคุณลักษณะขีดความสามารถของหน่วย

มีควมารอบรู้่ มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติการรบได้้จริง รวมทั้งสามาถถ่ายทอดวิชาความรู้และประสบการณ์ทั้งในเรื่องยุทธวิธี และความเชี่ยวชาญเฉพาะหน้าที่  ที่ตนเองรับผิดชอบ ให้กับกำลังรบตามแบบ กำลังกึ่งทหาร และกำลังประชาชนได้

มีความเป็นนักจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ นักปลุกะดมมืออาชีพคือ ทำให้เขาเชื่อทำให้เขาชอบ แล้วเขาจะช่วย จะต้องแนะนำให้เขาคิดเหมือนอย่างที่เราคิด ให้เขาปฏิบัติในสิ่งที่เราอยากให้ปฏิบัติ จะต้องมีอิทธิพลเหนือจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้กาจัดตั้งบรรลุไปสู่การใช้งานตามแผนงาน / โครงการที่่กำหนด

คุณลักษณะนักรบพิเศษ บทความ / ความรู้ทั่วไป

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Psychological Operations Battalion

    มุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นนักปฏิบัติการจิตวิทยามืออาชีพที่เปี่ยมด้วย ความรู้ความสามารถวินัยและคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาหนึ่งเดียวในกองทัพบก

Information

ข้อมูลติดต่อ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

036-413380 วันและเวลาราชการ

หน่วยงานขึ้นตรงและภายนอก

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

โรงเรียนสงครามพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กองบัญชาการกองทัพบก

Web Desigh By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Copyright © 2009 - 2018. All rights reserved. Psychological Operations Battalion  I  THAIPSYOP.COM