กองร้อยกองบังคับการ

ประกอบด้วย 5 ชุดชำนาญ พื้นที่ที่เป็นชุดปฏิบัติการหลัก แต่ละชุดประกอบด้วยกำลังพล 5 นาย การปฏิบัติงานของชุดชำนาญพื้นที่จะกระทำทั้งก่อน  ระหว่าง  และหลังการปฏิบัติ  เพื่อเป็นการแสวงหาข่าวสาร   นำมาวิเคราะห์  และ ประเมินผลการปฏิบัติด้านจิตวิทยา ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ทั้งใน ลักษณะปิดลับและเปิดเผย

กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา

มีหน้าที่รณรงค์ทางจิตวิทยา โดยใช้ดนตรี และการแสดงเป็นสื่อ โดยในแต่ละหมวดรณรงค์ จะมีการแสดง สลับการประชาสัมพันธ์หน้าเวที ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยเหนือ และสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่หนึ่ง

ประกอบด้วย 5 ชุดชำนาญ พื้นที่ที่เป็นชุดปฏิบัติการหลัก แต่ละชุดประกอบด้วยกำลังพล 5 นาย การปฏิบัติงานของชุดชำนาญพื้นที่จะกระทำทั้งก่อน  ระหว่าง  และหลังการปฏิบัติ  เพื่อเป็นการแสวงหาข่าวสาร   นำมาวิเคราะห์  และ ประเมินผลการปฏิบัติด้านจิตวิทยา ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ทั้งใน ลักษณะปิดลับและเปิดเผย

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่สาม

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 เป็นกองร้อยที่จัดตั้งขึ้นในส่วนของการปฏิบัติภารกิจของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ศูนย์สงครามพิเศษ และฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กองทัพภาคที่ 3 เดิม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2522  มีเจ้าหน้าที่ชุดโครง จาก กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา  นำโดย ร้อยเอก ชัยสิทธิ์  ธีรธำรง  พร้อมกับกำลังพลอีก 5 นาย  รวมทั้งสิ้น 6 นาย

กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

 มีหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด เช่น ใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารพิมพ์อื่นๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ตีธง และ เครื่องพิมพ์ออฟเซท ผลิตสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยการตัดต่อเทปออกอากาศ และการจัดรายการวิทยุเพื่อการรณรงค์ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

มีชุดปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นชุดปฏิบัติการหลัก รวมทั้งสิ้น 40 ชุด โดยแต่ละชุดมีกำลังพล 6 นาย ปฏิบัติการด้วยการพบปะสนทนา ช่วยเหลือประชาชน   และการฉายวีดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่สอง

ขออภัย!! กำลังปรับปรุงเนื้อหา

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่สี

ขออภัย!! กำลังปรับปรุงเนื้อหา

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี 15000

โทร 036 413 380 ในวันเวลาราชการ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Psychological Operations Battalion

    มุ่งพัฒนากำลังพลให้เป็นนักปฏิบัติการจิตวิทยามืออาชีพที่เปี่ยมด้วย ความรู้ความสามารถวินัยและคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาหนึ่งเดียวในกองทัพบก

Information

ข้อมูลติดต่อ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

036-413380 วันและเวลาราชการ

หน่วยงานขึ้นตรงและภายนอก

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

โรงเรียนสงครามพิเศษ

กองบัญชาการกองทัพไทย

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กองบัญชาการกองทัพบก

Web Desigh By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Copyright © 2009 - 2018. All rights reserved. Psychological Operations Battalion  I  THAIPSYOP.COM