สปอตโฆษณาทางวิทยุ

 

1. โครงการในพระราชดำริ - แกล้งดิน  
2. โครงการในพระราชดำริ - ชั่งหัวมัน 
3. โครงการในพระราชดำริ - โรงสีข้าว ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
4. โครงการในพระราชดำริ - โรงสีข้าวพระราชทาน - พิกุลทอง 
5. สปอตเชิญชวนร่วมงาน 63 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  
6. สื่อวิทยุมูลนิธิ5ธันวามหาราชคนไทยรักชาติ   
7. อาเศียรวาทพระบรม_ไทยเฮลท์  
8.  สปอตเรียนจบแล้วเป็นทหารพลร่มดีกว่า
9.  สปอตรับสมัครกองหนุนอิสาน
10.สปอตรับสมัครกองหนุนภาษาใต
11.สปอตเพื่อเราทุกคน
12.สปอตเลือกเท่อย่างเข้าท่า
13.สปอตกว่าจะเป็นคนดีของพ่อ1
14.สปอตรักในหลวง
 
 
บทความออกอากาศ
 
1. บทความออกอากาศเรื่องปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad  
2. บทความออกอากาศ 3 ชาติรวมพลัง เปิดยุทธการ เซฟแม่โขง
3. บทความออกอากาศ กองทัพบกวางแผนลดความรุนแรง  - สร้างสันติสุขชายแดนใต
4. บทความ รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาประเทศไทยปี  
5. บทความ ความสำเร็จของรัฐบาล
6. บทความ คนไทยทั่วหล้าพร้อมน้อมนำคำสอนสมเด็จะสังฆราชไปปฏิบัติ
7. บทความ“รัฐบาล” สั่งเหล่าทัพขุดลอกแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ 
8. บทความ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน “70 ปีครองราชย์ ประชารัฐร่วมใจภักดิ์ รักษ์น้ำตามรอยพ่อ” 
9. บทความ นายกรัฐมนตรีห่วงเยาวชนเล่นพนันบอลยูโร 
10. บทความ การทำงานของ คสช. 
11. บทความ เรื่อง ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” หนทางนำประเทศสู่การพัฒนาที่มั่งคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
 
 
  รัฐบาลมีความจริงใจ และตั้งใจจริงที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
  รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน นำพาปฏิรูปประเทศในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนของประเทศสืบไป
  รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจนำพาประเทศไทยสู่ยุค “ ไทยแลนด์ ๔
  รัฐบาลมุ่งมั่นดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์
  ศาสตร์พระราชา” ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ” เปรียบดังแสงทองส่องแผ่นดินไทย
  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองที่เห็นผลเป็นรูปธรรม
  ญี่ปุ่นเยือนไทยลงนามความร่วมมือ ๕ ด้าน พร้อมสนับสนุน “อุตสาหกรรม ๔
  ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
  ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตอนที่ ๒
  ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตอนที่ ๓
  ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตอนที่ ๔
  ประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลก
  ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติไทย
  รัฐบาล มุ่งมั่น ตั้งใจ ดำเนินการตามแผนโรดแมปและเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
  รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติไทย
  รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติไทย 2
  รัฐบาลตั้งใจแก้ไขปัญหาอุทกภัย ใส่ใจช่วยเหลือประชาชน เพื่อผลการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
  รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยขจัดภัยแล้ง
  รัฐบาลเปิด “สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดอง”
  การทำความเข้าใจอนาคตกับการแก้ปัญหาแบบสันติวิธ
  ปราชญ์ชาวบ้านแห่งปิยามุมัง
  ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ร่วมสร้างพลังสามัคคีสู่แดนไทย
  ยาเสพติด ทำลายครอบครัว ทำลายสังคม ทำลายประเทศ
 
 
 
 
 
สาระชวนรู้ โดย กรธ.
 
1. หน้าที่รัฐ 
2. ปฏิรูปที่ดิน น้ำ ไฟ ถนนหนทางให้เกษตรกร 
3. ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย
4. สิทธิสตรี
5. คนยากไร้ไม่โดดเดี่ยว
6. งบสอดคล้องกลุ่ม
7. ผู้บริโภคมีสิทธิรวมกลุ่มกันได้
8. สิทธิของแม
9. กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
10.เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 
 
 
 
 
  วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน |
เ็ว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ chrome
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2009-2012, All right reserved.