หน่วยขึ้นตรง
 
 
               กองร้อยกองบังคับการ (ร้อยบก.)

            ประกอบด้วย 5 ชุดชำนาญ พื้นที่ที่เป็นชุดปฏิบัติการ
หลัก  แต่ละชุดประกอบด้วยกำลังพล 5 นาย   การปฏิบัติงาน
ของชุดชำนาญพื้นที่จะกระทำทั้งก่อน  ระหว่าง  และหลังการ
ปฏิบัติ   เพื่อเป็นการแสวงหาข่าวสาร   นำมาวิเคราะห์   และ
ประเมินผลการปฏิบัติด้านจิตวิทยา ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ ทั้ง
ใน ลักษณะปิดลับและเปิดเผย
 
 
              กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา (ร้อย.ผสฆ.)

           มีหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด        เช่น
ใบปลิว โปสเตอร์ เอกสารพิมพ์อื่นๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ตีธง และ
เครื่องพิมพ์ออฟเซท ผลิตสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยการ
ตัดต่อเทปออกอากาศ และการจัดรายการวิทยุเพื่อการรณรงค์
การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่
ได้รับมอบ

 
 

            กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (ร้อย.ปจว.)

           มีชุดปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นชุดปฏิบัติการหลัก รวม
ทั้งสิ้น 40 ชุด โดยแต่ละชุดมีกำลังพล 6 นาย ปฏิบัติการด้วย
การพบปะสนทนา ช่วยเหลือประชาชน   และการฉายวีดีทัศน์
ประกอบการแถลงข่าว

 
 

      กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา
                                (ร้อย.รณรงค์)

           มีหน้าที่รณรงค์ทางจิตวิทยา    โดยใช้ดนตรี และการ
แสดงเป็นสื่อ   โดยในแต่ละหมวดรณรงค์ จะมีการแสดง สลับ
การประชาสัมพันธ์หน้าเวที ที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของ
หน่วยเหนือ และสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ

 

 
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๑
กองทัพภาคที่ ๑ สวนมิสกวัน
เขตดุสิต กทม.
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๐๐
 
 
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๒
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
อ.เมือง จว.นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐
 
 
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อ.เมือง จว.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐
 
 
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๔
ค่ายวชิราวุธ
อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน |
เ็ว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ chrome
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2009-2012, All right reserved.