ได้รับใบรับรองคุณภาพ "เชลล์ชวนชิม" เลขที่ 130990 เมื่อ ปี พ.ศ. 2533
      ได้รับใบประกาศ ในการให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่ภูมิภาค จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อปี พ.ศ. 2537
      ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ 5 ดาวของประเทศไทย เมื่อ ปี
พ.ศ. 2553 
      ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน ( มผช.)
      ได้หนังสือรับรองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (OTOP) เมื่อปี พ.ศ.2549 อยู่ในระหว่าง
รอใบรับรองสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) 
      เป็นแหล่งศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียน นักศึกษา และกลุ่ม
อาชีพอื่น ๆ
         
ราคาขาย
 
   
   
 
 
 

ภาพกิจกรรมภายในชมรมแม่บ้าน
   
   
   
 
 
 
หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน |
เ็ว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ chrome
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2009-2012, All right reserved.