วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานของกองทัพบกที่เป็นผู้นำในการปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์แห่งภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ที่ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับความมีคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ

1) ดำเนินการพัฒนากำลังพล พัฒนาแผนปฏิบัติการ และพัฒนาสิ่งอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมรบและทันสมัย

2) เป็นกลไกสำคัญของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและกองทัพบก ในการบูรณาการสื่อเพื่อความมั่นคง

3) สร้างความมั่นใจให้กับผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะนำกำลังเข้าสู่ยุทธบริเวณว่า "ชนะโดยไม่ต้องรบ"

พันเอก รวี พินิจจันทร์

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กิจกรรม

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ร้อย.ปจว.1 พัน.ปจว.เดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนามระยะทาง 8 กม.

พ.อ.รวี พินิจจันทร์ ผบ.พัน.ปจว.ได้ร่วมกับกำลังพลฯร้อย.ปจว.1 ทำการเดินเร่งรีบระยะทาง 8 ก.ม. พร้อมทั้ง มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และขีดความสามารถ ของนักปจว.รุ่นใหม่ ที่ต้องมีความรู้ความสามารถให้ครบในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองงานในภาพรวมของ หน่วยรบพิเศษ

สมาคมแม่บ้านดูงานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ

พ.อ.หญิงจุติมา​ คงอยู่ ประธานสมาคมแม่บ้าน​ ทบ.​ สาขา นสศ.​  และคุณวิจิตรา กิตติขจร ประธานชมรมแม่บ้าน พล.รพศ.1 พร้อมคณะสมาคมแม่บ้าน​ ทบ.​ สาขา​ นสศ.​โดย พญ.นลินวรรณ วงศ์สวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้าน พัน.ปจว.ร่วม เดินทางไปศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ​ ณ​  บริษัทสมาย​ คอนเทนเนอร์​ อุตสาหกรรม​ จำกัด​ จ.ปทุมธานี

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดัด้วยหัวใจ”

พัน.ปจว.จักกำลังพลเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดัด้วยหัวใจ” ณ วัดโคกสำโรง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ร้อย.ปจว.1 จัดชุด.ปชส.ร้อย.ปจว.1 ทำการสนับสนุน กร.ทบ. เพื่อ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

พิธีปิดการฝึกและวันพร้อมญาติทหารใหม่

พลโท สุนัย ประภูชเนย์ เป็นประธานในพิธีการปิดการฝึกทหารใหม่และวันพร้อมญาติ ผลัดที่ 2/61

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

สนับสนุนวิทยากร ศาสตร์พระราชา ให้เยาวชนมีส่วนร่วมด้วย การเขียนปณิธานความดี ร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน ,การจัดรายการวิทยุเคลื่อนที่ จากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา และการดำรงชีพในป่า จาก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ สนามกองพลทหารม้าที่ 2 รอ. กทม.จ.ปทุมธานี

smart

รู้ในสิ่งที่ต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้

strong

มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สามารถผ่านเกณฑ์ทดสอบ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศ

smile

เพื่อเสริมสร้างความเป็นนักการทหารมวลชนและอื่น ๆ

นักปฏิบัติการจิตวิทยารุ่นใหม่

คติพจน์

19 มกราคา 2562

วันพร้อมญาติและพิธีปิดการฝึกทหารใหม่ 2/2561

pysop photo

หน่วยขึ้นตรง

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองร้อยกองบังคับการ

กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4

กองร้อยกองบังคับการ

กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

ประกอบด้วย 5 ชุดชำนาญพื้นที่ที่เป็นชุดปฏิบัติการหลักแต่ละชุดประกอบด้วยกำลังพล 5 นาย การปฏิบัติงานของชุดชำนาญพื้นที่จะกระทำทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสวงหาข่าวสาร นำมาวิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติด้านจิตวิทยา โดยกระทำทั่งก่อนระหว่าง และหลังการปฏิบัติ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทั้งในลักษณะปิดลับและเปิดเผย

มีหน้าที่เป็นหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ใบปลิว แผ่นภาพ หนังสือพิมพ์ หนังสือเล่มเล็ก และอื่น ๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ตีธง และเครื่องพิมพ์ออฟเซท ผลิตสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยการตัดต่อเทปออกอากาศ และการจัดรายการวิทยุเพื่อการรณรงค์การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ตามกรอบวัตถุประสงค์ ที่ได้รับมอบ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา

กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา

มีชุดปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นชุดปฏิบัติการหลักรวมทั้งสิ้น 40 ชุด โดยแต่ละชุดมีกำลังพล 6 นายปฏิบัติการด้วยการพบปะสนทนาช่วยเหลือประชาชน และการฉายวีดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว

มีหน้าที่รณรงค์ทางจิตวิทยาโดยใช้ดนตรีและการแสดงเป็นสื่อ โดยในแต่ละหมวดรณรงค์จะมีการแสดงสลับ การประชาสัมพันธ์หน้าเวที ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยเหนือ และสถานการณ์ในพื้นที่นั้นๆ ให้สอดคล้องกับหน่วยเหนือ

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2

มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 แบ่งเป็นชุดทั้งหมด 12 ชุด แต่ล่ะชุดมีกำลังพลทั้งหมด 6 นาย ใช้สื้อการพบป่ะสนทนา ช่วยเหลือประชาชน และการฉ่ายวิดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนของกองทัพบก โดยได้จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

 

 กองทัพภาคที่ 1 สวนมิสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 แบ่งเป็นชุดทั้งหมด 12 ชุด แต่ล่ะชุดมีกำลังพลทั้งหมด 6 นาย ใช้สื้อการพบป่ะสนทนา ช่วยเหลือประชาชน และการฉ่ายวิดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนของกองทัพบก โดยได้จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

 

 กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.นครราชสีมา

 

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3

กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4

มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 แบ่งเป็นชุดทั้งหมด 12 ชุด แต่ล่ะชุดมีกำลังพลทั้งหมด 6 นาย ใช้สื้อการพบป่ะสนทนา ช่วยเหลือประชาชน และการฉ่ายวิดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนของกองทัพบก โดยได้จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

 

 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก

 

มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 4 แบ่งเป็นชุดทั้งหมด 12 ชุด แต่ล่ะชุดมีกำลังพลทั้งหมด 6 นาย ใช้สื้อการพบป่ะสนทนา ช่วยเหลือประชาชน และการฉ่ายวิดีทัศน์ประกอบการแถลงข่าว การปฏิบัติงานตามแผนป้องกันชายแดนของกองทัพบก โดยได้จัดกำลังสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

 

 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช

 

ที่ตั้ง ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-411618 จันทร์-ศุกร์ ในวันและเวลาราชการ

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

 PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด 2009-2019 ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.