thaipsyop

หลักสูตรพื้นฐานนักรบพิเศษ

basic traning

airborne

ranger

หลักสูตรปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่

 

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนั้น โดยปกติก็จะเปิดรับสมัครประมาณรุ่นละ 100 คน ในห้วงเดือนตุลาคมของแต่ละปี และเข้าทำการฝึกอบรมระเบียบวินัย ทำนียมทหาร วิชาทางการทหารเบื่องต้น และเสริมร่างกายให้แข็งแกร่งที่จะฝึกศึกษาหลักสูตรอืนๆต่อไป โดยจะทำการฝึกที่โรงเรียนสงครามพิเศษเป็นเวลา 8 สัปดาห์

หลักสูตรส่งทางอากาศ

 

เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรบังคับที่กำหนดให้หน่วยรบพิเษทุกคนต้องสำเร็จการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 5 สัปดาห์ แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น การฝึกภาคพื้นดิน และการกระโดดร่มจริงจากอากาศยาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายปีกพลร่มไหมดิ้นสีทอง

<<< กลับหน้าแรก >>>

หลักสูตรการรบแบบจู่โจม

 

หลักสูตรบังคับของรบพิเศษ เป็นหลักสูตรผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กในการปฏิบัติภารกิจ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 10 สัปดาห์ โดยปกติจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 เฟสด้วยกันคือ ภาคที่ตั้ง ภาคป่าภูเขา และทเลที่ลุ่ม เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายจู่โจม หัวเสือคาบดาบ

thaipsyop

Copyright © 2009-2018 ALL RIGHTS RESERVED. PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION.

Web Design By

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา